Plants: Ferns
Cyclosorus Parasitics Fern

Ebony Spleenwort
,


New York Fern
,

Osmunda vachelli Fern
Phymatodes Scolopendria Fern

 
 
 
1995-2010 Elizabeth Koval